ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางยุพเรศ บัวนาค
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวพัฒน์นรี วิลาพันธ์
ครู คศ.2

นางสาววรินยุพา นารีบุตร
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจุฑาภรณ์ ไชยมาตร
ครูอัตราจ้าง

นางสาวศรินทร์ญา ภูมิทอง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุพัตรา ชมภู
ครูอัตราจ้าง