ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางยุพเรศ บัวนาค
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววรินยุพา นารีบุตร
อัตราจ้าง

นางสาวศรินทร์ญา ภูมิทอง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจุฑาภรณ์ ไชยมาตร
ครูอัตราจ้าง