ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสุมาลี มลสิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสมหมาย งามแสง
ครู คศ.3