ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสุมาลี มลสิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสมหมาย งามแสง
ครู คศ.3

นายอลงกรณ์ ภูตะอินทร์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวฐิติภัทร อภัยภักดิ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวชยาวดี มหาชาติ
ครูอัตราจ้าง