ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางประภัสสร บรรลุศิลป์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ