ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายภูทอง ไชยจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ