ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวีรวรรณ สิงห์งาม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

อินทิรา ธารารมย์
ครู คศ.3