ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวีรวรรณ สิงห์งาม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

อินทิรา ธารารมย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวนุชนาถ ศรีวะจูม
บุคลากรวิทย์คณิต

นางสาวณัฐณิชา เกษมพร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1