ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสิริวัฒน์ โชติกเสถียร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกัมปนา พุทธรักษา
ครู คศ.3

นางสาวหนูเวียง อนุภักดิ์
ครู คศ.3

นางสาวจุฑาภรณ์ หงษ์ประยูร
ครูผู้ช่วย

นางสาวหนูบาล มิ่งชัย
ครูอัตราจ้าง