ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสิริวัฒน์ โชติกเสถียร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกัมปนา พุทธรักษา
ครู คศ.3

นางสาวหนูเวียง อนุภักดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวจุฑาภรณ์ หงษ์ประยูร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวหนูบาล มิ่งชัย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2