ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเบญจมาศ บุตรวัง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสรรศณี พิทักษ์เทพสมบัติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางอรอรุณ ไชยวิเศษ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวจุไล ไชยส่ง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1