ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเบญจมาศ บุตรวัง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสรรศณี พิทักษ์เทพสมบัติ
ครู คศ.3

นางอรอรุณ ไชยวิเศษ
ครู คศ.1

นางสาวจุไล ไชยส่ง
ครูผู้ช่วย

นางสาวเปรมฤทัย ไชยส่ง
ครูอัตราจ้าง