ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสะอาด มีศิริ
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวประไพพิศ ราชเจริญ
ครู คศ.2

นางสาววรรณลี มารัตน์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวขนิษฐา ธยาธรรม
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจุฑามาศ สุตะภักดิ์
ครูอัตราจ้าง