ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสะอาด มีศิริ
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวประไพพิศ ราชเจริญ
ครู คศ.2

นางสาวจุฑามาศ สุตะภักดิ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุพัฒตรา ชมพู
ครูอัตราจ้าง