ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564

#ระดับชั้นอนุบาล2 (เกิด ระหว่างปี พ.ศ.2559 - 16 พ.ค.2560)
รับสมัคร 20-24 มี.ค.2564
มอบตัว ภายใน 5 เม.ย.2564
 
#ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 (เกิด ระหว่างปี พ.ศ.2557 - 15 พ.ค.2558)
รับสมัคร 16-20 เม.ย.2564
มอบตัว ภายใน 1 พ.ค.2564
 
#หลักฐานการสมัคร
นำหลักฐานการสมัครมาอย่างละ 2 ชุด
1. สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)
2. สำเนาทะเบียนบ้านเด็ก
3. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา-มารดา
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา-มารดา
5. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (กรณีเด็กอยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา)
6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
7. หลักฐานการแสดงกรุ๊ปเลือด
8. การรับวัคซีนของเด็ก (ในสมุดบันทึกแม่และเด็กสีชมพู)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้องธุรการโทร. 063-4419880
 

โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2564,10:45   อ่าน 83 ครั้ง