ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

 

        พัฒนาครูให้เด่น   เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   สร้างสรรค์คุณธรรม  นำประชาธิปไตย   

ใช้แหล่งเรียนรู้  มุ่งสู่เทคโนโลยี   มีความเป็นเลิศทางวิชาการ    ประสานชุมชน   เป็นคนที่สมบูรณ์
 

ปรัชญาของโรงเรียน

 

   วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน

                     รู้ดีประพฤติชอบ