ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโดยย่อ 
               โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)    เดิมชื่อว่า  โรงเรียนหัวตะพาน  ก่อตั้งเมื่อวันที่  5 

มิถุนายน  2511  โดยอาศัยศาลาวัดบ้านเสียวเป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียน  เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 

จำนวน  1  ห้องเรียน  และเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 – 7  เพิ่มขึ้นในสองปีต่อมา

                  ปี  ..  2513  ได้ย้ายมาตั้งอยู่    สถานที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน  และขออนุญาตเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนหัวตะพานพิทยา  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  -  7

             เนื่องจากชื่อโรงเรียนหัวตะพานพิทยา  เป็นชื่อที่ใกล้เคียงกับชื่อโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม  ซึ่งเป็นโรงเรียนสามัญประจำอำเภอหัวตะพาน  ทำให้การติดต่อราชการจากหน่วยงานต่างๆ  เกิดการผิดพลาดเป็นประจำ  ดังนั้น  ในปี  ..  2533  จึงขอเปลี่ยนชื่อเป็น  โรงเรียนรัตนวารี

             ปี  ..  2543  เปลี่ยนชื่อเป็น  โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)      ตามโครงการโรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาล