ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
22 ก.พ. 62 คุณทยากร ยศอุบล และครอบครัว มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
21 ก.พ. 62 กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-ยุวกาชาด
30 ธ.ค. 61 ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 2561
25 ธ.ค. 61 กิจกรรมวันคริสต์มาส
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
26 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันสุนทรภู่
นักเรียนชุดวันจันทร์ คุณครูชุดกากี งานบริหารงานทั่วไป